اهداف کانون

دکتر عباسعلی مطلبی

رئیس کانون

دکتر علی اکبر خدایی

نائب رئیس کانون

دکتر مصطفی شریف روحانی

عضو هیئت مدیره و دبیر کانون

دکتر آرش نبی زاده

عضو هیئت مدیره کانون

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی

عضو هیئت مدیره کانون

دکتر حسینعلی عبدالحی

عضو هیئت مدیره کانون

امان اله حیات داوودی

عضو هیئت مدیره کانون