اهداف کانون

کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان ایران برای نیل به هدف ارتباط میان صنعت پرورش آبزیان کشور و مراکز پژوهشی، علمی و فناوری حوزه شیلات و دستیابی به اقتصاد مقاومتی و به طور خاص سیاست های تولید و حمایت از کار و سرمایه ملی بوجود آمده است.

Featured Image Three

برگزاری هم اندیشی ملی بهره برداری مسئولانه ذخایر آبزیان

اهداف و ضرورت انجام برنامه

جلوگیری از کاهش سطح منابع

روند کاهشی بهره برداری از ذخایر آبزیان منابع آبی کشور ناشی از افزایش تلاش صیادی و میزان آلاینده ها و نامساعدی محیط زیست آبزیان ضرورت تجدید نظر در مکانیسم ها و شیوه های بهره برداری از ذخایر را دو چندان میسازد

گسترش صنعت، چرا و چگونه

ضرورت دارد با برگزاری این هم اندشی زمینه توسعه فناوریهای نوین و شرکتهای فناور و اعمال سیاستهای جدید علمی و فناورانه را فراهم آوریم

نکات صید و بهره برداری از ذخایر

توسعه صید شناورهای صنعتی ، تقابل جدی سنت و مدرنیته را در عرصه دریاها و منابع کشور موجب شده است. از طرفی توسعه برداشت از گونه های کمتر بهره برداری شده صنعتی مانند و فانوس ماهیان منجر به انجام تخلفات فاهش در بهره برداری از ذخایر آبزیان و لطمات اقتصادی و بیولوژیک بسیار در این زمینه شده است

برخی از اهداف همایش

توسعه ساختار صنعت پرورش آبزیان برای حفظ و حراست بیشتر از منابع و توسعه ساختار های صنعت فرآوری محصولات شیلاتی برای ارتقای ارزش افزوده در راستای زنجیره ارزش آبزیان