اهداف کانون

اعضای حقیقی و حقوقی فعال در موضوع فعالیت کانون با نوع عضویت و شرایط و ویژگی های زیر پیوسته و یا غیر پیوسته خواهد بود.

اعضای حقوقی

 مؤسسات و شرکتهای خصوصی موفق مرتبط با موضوع فعالیت کانون، از جمله شرکتهای دانش بنیان؛

انجمن های علمی، دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی، قطب های علمی، مراکز آموزش عالی تخصصی، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، و سایر نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع فعالیت کانون؛

دستگاههای اجرایی (موضوع ماده پنج (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) مرتبط با موضوع فعالیت کانون

اعضای حقیقی

افراد صاحب نظر، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران برجسته مرتبط با موضوع فعالیت کانون  

اعضای حقیقی انجمن ها، تشکل ها، مجامع و مراکز صنفی و حرفه ای، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، خوشه های صنعتی و سایر مجامع و تشکل های علمی و پژوهشی مرتبط با موضوع فعالیت کانون؛

افراد خبره و صاحب نظر در زمینه های اقتصادی، بازار و سایر موارد مرتبط با پویایی کسب و کار، مرتبط با موضوع فعالیت کانون.

تبصره – عضویت اعضای پیوسته به تأیید مجمع و عضویت اعضای غیر پیوسته به تأیید هیأت مدیره کانون خواهد رسید.