اهداف کانون

چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون دانش، صنعت و بازار آبزیان

چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون دانش، صنعت و بازار آبزیان با حضور کلیه اعضا به جز آقای دکتر نبی زاده از ساعت 14 الی 16 روز سه شنبه مورخ 99/05/28 در محل دفتر کانون تشکیل و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت: تنظیم کاربرگ­های برنامه پیشنهادی سال 99 بر مبنای مصوبات جلسات قبلی کانون مقرر شد که جناب دکتر شریف روحانی با همکاری آقای دکتر خدائی، کاربرگ برنامه های اجرائی سال 99 را در هفت سرفصل تدوین نمایند: نظارت بر طرح های کلان ملی در حوزه فعالیت کانون ارتقاء کیفیت فراوری و بسته بندی خاویار پرورشی برگزاری هم اندیشی ملی…