اهداف کانون

? از کجا بدانیم محصولمان قابلیت دانش بنیان شدن دارد؟