اهداف کانون

در این مصاحبه آقای دکتر علی اکبر خدایی دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران و نائب رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان ایران توضیح میدهند که پتانسیل ها و ظرفیت هایی تولیدی، صادراتی و پرورشی آبزیان ایران کدامند و نقش واحد های فرآوری ایران در این جایگاه چیست.

گواهینامه های اروپایی تولید آبزیان در ایران در چه وضعیتی هستند و ما هم اکنون از چه جایگاهی در تولید و صادرات برخورداریم.