اهداف کانون

مشارکت و حضور مؤثر کانون آبزیان در برگزاری دومین وبینار دومین وبینار هم اندیشی تخصصی ماهیان خاویاری و ارائه سخنرانی رییس محترم کانون در این وبینار

از جمله مواردی که در این وبینار مطرح میگردد عبارتند از: نکات پرورش ماهیان خاویاری - شامل تغذیه، مدیریت،فیزیولوژی تولید مثل، حفاظت و بازسازی ذخایر موضوعات مربوط به صنایع جانبی و بازار موارد مربوط به مستندسازی فعالیت های خاویاری همچنین نائب رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان و دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران نیز در این وبینار مشارکت دارند و درباره موضوع توانمندی های بخش آبزیان در اقتصاد شیلاتی کشور از زبان دکتر خدایی میشنویم.