اهداف کانون

?این استارتاپ فیله ماهی را در آزمایشگاه تولید می‌کند

?این استارتاپ فیله ماهی را در آزمایشگاه تولید می‌کند آن‌ها سلول اولیه را از ماهی تهیه می‌کنند و سپس با مواد مغذی مثل گلوکز و ویتامین سلول‌ها را تغذیه می‌کنند. سلول‌ها در این ساختار رشد کرده و به فیله‌های خوراکی تبدیل می‌شوند سرعت تولید محصول در این روش سریع‌تر و این روش به اعتقاد حامیان حقوق حیوانات اخلاقی‌تر از آبزی‌پروری می‌باشد روش فعلی نیاز به غذا، طی دوره پرورش و کشتن حیوانات دارد، اما محصول جدید عاری از فلزات سنگین، میکروپلاستیک‌ و انگل می‌باشد. این دستاورد بدون داشتن ضایعات، محصولی پایدار با قابلیت ردیابی دقیق می‌باشد.