اهداف کانون

برگزاری وبینار تیلاپیا، امنیت غذایی، محیط زیست و توسعه پایدار

برگزاری وبینار تیلاپیا، امنیت غذایی، محیط زیست و توسعه پایدار با حضور آقایان دکتر راجر پولین و پروفسور پیتر ادواردز متخصصین حفاظت از محیط زیست و آبزی پروری و عضو سابق گروه متخصصین ماهیان آب شیرین و مدیریت اکوسیستم IUCN و مشاور این ارگان همچنین دو استاد داخلی به نام های دکتر مهدی سلطانی، استاد دانشگاه تهران عضو گروه مشاورین انجمن جهانی آبزی پروری و پروفسور پورکاظمی، رئیس گروه مشاورین مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان فائو و رئیس گروه تخصصی ماهیان خاویاری جهان در IUCN در تاریخ 7 تیر 1400 از ساعت 15تا 18 برگزار میگردد. جهت حضور در وبینار…