اهداف کانون

متن سخنرانی دکتر بهمنی: آینده پژوهی درحوزه فعالیتهای آبزی پروری

متن سخنان و اسلاید های جناب دکتر بهمنی در خصوص آینده پژوهی در حوزه فعالیتهای آبزی پروری شامل بخش های الف) استفاده از سامانه سنجش از دور در پایش کیفیت آب ب) برنامه مدیریت یکپارچه پایش زیست محیطی از طریق ایجاد ایستگاه های منظقه ای ج)تدوین استاندارد و تعیین شاخص های کیفی و کمی در سیستم های پرورش آبزیان د)تدوین سند ملی مقابله با تهدیدات زیستی آب هـ) ارزیابی اثرات تغییر اقلیم در کیفیت و کمیت منابع آبی و) انجام مطالعات اقتصاد آب در زیربخش شیلات و آبزیان ز)تهیه نقشه مخاطرات در عرصه های تولید و پرورش آبزیان